Rapport från Indien

Här kommer en rapport över vad som hänt i projektet Flickor i Indien under år 2023.

Hoppets stjärna arbetar för att motverka förtryck och orättvisor som riktas mot flickor och kvinnor i Indien. Det gör vi genom att ge flickor från fattiga områden i Mumbai-regionen de färdigheter som de behöver inför vuxenlivet. Tack vare att Hoppets stjärna alltid samarbetar med lokala organisationer som känner till behoven på plats kan vi se till att pengarna används där behovet är störst. Vår samarbetspartner i Indien heter Vacha Charitable Trust och tillsammans med dem arbetar vi med fyra resurscenter för flickor i olika ”bastin” (slumområden) i Mumbai.

Flickorna skrivs in som deltagare vid resurscentren då de är 10 år. Resurscentren är trygga utrymmen där flickorna kan dela med sig av sina innersta känslor och tankar utan att mötas av fördomar. En viktig uppgift är att stärka flickornas självkänsla, hjälpa dem att komma till insikt om hur de kan skapa förändring och uppmuntra dem att bli aktiva individer som deltar i samhällsutvecklingen. Flickornas erfarenheter av livet utanför hemmet och skolan är minimala då de kommer till resurscentren. Undervisningen i den statliga skolan är tyvärr också väldigt bristfällig, så barnen får inte öva upp de färdigheter som behövs för att hantera vuxenlivet.

Våra center öppnar upp en helt ny miljö genom workshops, filmer, samtal och träning. Flickorna får olika livskunskaper och blir uppmuntrade att tänka själva, hitta kreativa lösningar och viktigast av allt, utveckla en känsla av att vara delaktig i sitt samhälle och sin omgivning. Aktiviteterna inkluderar även guidade turer till banker, polisstationer, museer, vårdcentraler etc. För många av flickorna är dessa resor de första som de gör utanför sitt område, och kanske också första gången de använder kollektivtrafik. Även pojkar deltar i en del av aktiviteterna vid resurscentren, eftersom det är viktigt att de får kunskap om hur kvinnors möjligheter kan och bör förbättras.

Egenmakt genom livskunskaper
Vårt ”Empowering Aspirations”-program utrustar våra flickor med praktiska livskunskaper som t.ex. datakunskap, vardagsekonomi och engelska språkförståelse, som kan förbättra möjligheten att bryta fattigdomscirkeln och främja en ljusare framtid. Flickorna deltar i workshops och utbildningsprogram och besöker institutioner för att få en ökad förståelse. De engagerar sig i aktiviteter som förbättrar färdigheter som kommunikation, lagarbete och ledarskap.
Digital läskunnighet är ett måste i dagens värld. Eftersom de flesta av dessa ungdomar inte har tillgång till datorer tycker de att digitaliseringen är skrämmande och tvekar att ta del av information och tjänster. Våra dataklasser ger dem grundläggande datakunskaper och eliminerar deras rädsla för den digitala världen.

Kreativitet
Flickorna deltar i workshops om kreativitet. Workshops om målning, docktillverkning, fotografering, paraply- och T-shirtmålning har hållits under året. Vacha tillhandahåller också plattformar för flickorna att visa upp sina talanger och färdigheter i samhället för att hjälpa till att bygga upp deras självförtroende.
Flickorna lär sig manus och att framföra gatuspel, sånger, danser, dikter, etc. De uppträder framför allmänheten och föreställningarna baseras vanligen på de sociala frågor som kräver uppmärksamhet och stöd från samhället som helhet. Gatuspel är ett sätt för flickorna att få framföra sina åsikter och interagera med samhällsledare och övriga invånare i olika samhällsfrågor.

Sport och utomhusspel
I tätorter är de flesta offentliga parker ofta ockuperade av pojkar och män. Flickor uppmuntras inte att använda dessa parker för rekreation eller någon form av fysisk träning. Vacha bedriver regelbunden sport- och spelträning och uppmuntrar flickor att använda sig av allmänna områden. Träning i kabaddi, fotboll, cricket och friidrott utförs i olika allmänna parker. Det ordnas årligen en sportdag där vuxna bjuds in för att se vad flickorna har lärt sig.

Kön och sexualitet
Flickorna får diskutera menstruation och dess effekt på deras fysiska och psykiska hälsa. De har även fått öva på att köpa bindor från butiken. De får lära sig att skilja mellan myter och fakta kring menstruation. De har fått diskutera och utforska komplexa ämnen om kön och sexualitet.

Hälso- och koststöd
Att säkerställa tillgång till grundläggande hälsovårdstjänster och regelbundna hälsokontroller, främja välbefinnande och ta itu med undernäring är en del av Vachas verksamhet. Hälsokontroller genomförs vid varje resurscenter. Flickorna får också ett dagligt näringsrikt mellanmål. Workshops om kost och behoven för växande barn hålls regelbundet för flickor och deras föräldrar.

Kunskap ger möjligheter
Tillgång till utbildning av hög kvalitet gör det möjligt för flickor att utveckla kunskaper och färdigheter, vilket i sin tur gör att de kan fatta välgrundade beslut om sin framtid. Vacha strävar efter att skapa vägar till självförsörjning som leder till ekonomiskt oberoende. Vachas workshops ser också till att flickorna är medvetna om sina lagliga rättigheter och hur de kan få juridiskt stöd. Vacha uppmuntrar flickorna att ta sig an en aktiv roll i samhället, och dessa workshops och seminarier ger flickorna modet att delta i samhällslivet med ett gott självförtroende.

Möjliggör välgrundade val
Vacha ordnar karriärmässor som hjälper flickorna att se olika alternativ de kan välja för att förbättra sina liv. Professionell karriärvägledning ges för att hjälpa dem att göra välgrundade val. Yrkesmänniskor från arbetslivet berättar för flickorna om yrkesval. De får även besöka arbetsplatser för att få en bättre förståelse för olika yrken.

Jämställdhet mellan könen
Pojkar deltar tillsammans med flickorna i kampanjer mot könsbaserat våld, patriarkat, rätt till utbildning och hälsa. Både tonåriga pojkar och flickor deltar i workshops om könsnormer och fördomar som är vanliga i samhället, och uppmuntrar samhällsinvånare att bryta dessa normer som hindrar flickors och kvinnors frihet.
Vachas workshops hjälper deltagarna förstå att könsbaserat våld inom familjen är oacceptabelt och kräver ingripande från samhället. Deltagarna lär sig hur man hanterar sådant våld i sin egen familj och får också stöd från Vacha. Våra deltagare har berättat hur de har stått upp mot sina pappor när deras mammor har varit offer för våld. Unga pojkar har också uppmuntrat och stöttat sina systrar att gå en högre utbildning när föräldrarna har försökt pressa flickorna till giftermål.

Nyhetsbrev
Flickornas självförtroende ökar genom att de får använda sina röster för att uttrycka sina åsikter, bli hörda och aktivt delta i beslutsprocesser i sina hem och i sitt närområde i frågor som påverkar deras liv. De är medvetna om att det är viktigt att uttrycka sina behov och sin oro över sådant som är fel. Det får de öva på genom nyhetsbreven varje basti ger ut, som flickorna sedan sprider i närområdet. Flickornas nyhetsbrev ökar medvetenheten om vikten av att stärka barnens ambitioner och att de får stöd från samhället.

Gör mammor delaktiga
Mammor är viktiga deltagare i workshops och seminarier då de kan stödja och motivera sina barn och även skapa en gynnsam miljö för barnen att uppnå sina drömmar. Vi uppmuntrar föräldrarnas engagemang i barnens utbildning och deras ambitioner. Möten för mammor hålls varje kvartal vid resurscentren. Vachas personal informerar om aktiviteter som deras barn kommer att delta i på våra resurscenter och uppmuntrar föräldrarna att vara delaktiga i sina barns aktiviteter. Mammor deltar också i seminarier om bl.a. patriarkat och könsbaserat våld. De får även lära sig om hälsa, näring och menshygien.

Studiestipendier
Vikten av utbildning för att uppnå ekonomisk och social rättvisa ska inte underskattas. Vacha uppmanar alla flickor att gå en högre utbildning som intresserar dem. Vacha delar också ut studiestipendier till flickor för att hjälpa dem att täcka utgifter som skolresor, utbildningsmaterial etc. Även om skolutbildning är gratis för flickorna tillkommer andra utgifter som t.ex. skoluniformer, anteckningsböcker, resor m.m. vilket gör att alla inte har råd att studera. Ekonomiskt bistånd genom studiestipendier kan göra högre utbildning mer tillgänglig för fattiga barn och öppna dörrar till en bättre framtid. 212 skolelever och 25 högskolestudenter fick ett studiestipendium från Hoppets stjärna under förra året.