Frågor och svar

Här besvarar vi de vanligaste frågorna gällande vår hjälpverksamhet.

Har du en fråga du inte hittar svar på? Ta kontakt!   


 

 

Vad kan man donera till Hoppets stjärna?

Vi tar med tacksamhet emot penninggåvor och varudonationer. Penninggåvor doneras till vårt insamlingskonto FI57 4963 1040 037 39. Du kan också donera via vår webbsida under "Ge en gåva" i övre balken på introduktionssidan eller skicka din donation via mobilapplikationen MobilePay till numret 60594.

Vi tar emot varudonationer som är hela och rena, dock beroende på de behov som finns i mottagarländerna. Behoven kan variera. Generellt behövs alltid hela och rena kläder, skor, textiler, mattor och övrigt som behövs i ett hushåll såsom glas, porslin, bestick, kastruller. Beträffande donationer av möbler, vitvaror, elektronik o.d. rekommenderar vi att ni kontaktar oss. Här hittar du en lista på vad vi tar emot.  

Varför ska man understöda Hoppets stjärna?

Genom bistånd kan Hoppets stjärna bidra till att barn, ungdomar, barnfamiljer och funktionshindrade och därmed de svagaste i samhället får hjälp. Vi satsar särskilt på skolgång och utbildning för barn och unga. Vi utför också preventivt socialt arbete bland fattiga och utsatta familjer. På så sätt skapas bestående förändringar i barns och familjers liv samtidigt som vi bidrar till positiva och långsiktiga samhälleliga effekter. Humanitärt bistånd ges huvudsakligen genom våra hjälpsändningar. 

Hoppets stjärna är en lokal organisation med ett globalt nätverk. Vårt arbete bygger på djup kunskap om lokala förhållanden och behov. Allt hjälparbete sker i samarbete med lokala partners. Vi jobbar på gräsrotsnivå, men med målet ställt på att förändra samhällen och attityder. Vi vägleds av ett stort hjärta och en stor dos sunt förnuft. Då du stöder vårt hjälparbete används din donation på ett effektivt sätt med låga administrationskostnader. Läs längre ner om administrationskostnaderna.   

Borde man inte hjälpa fattiga och nödställda i Finland istället? Varför hjälper inte Hoppets stjärna i Finland?

För hundra år sedan var det hungersnöd i Finland; för sextio år sedan var Finland mottagare av bistånd från andra länder. Nu kan vi finländare låta hjälpen gå vidare till dem som lever i extrem fattigdom och nöd. Det finns fortfarande fattigdom i Finland och man bör hjälpa även i Finland, dock är Hoppets stjärnas mission att verka bland dem som lever i s.k. extrem fattigdom. Detta betyder att vi arbetar bland dem som lever på under en dollar om dagen (definierat av Världsbanken), som inte har tillgång till skola, sjukvård eller anständig levnadsstandard. Vi hjälper dem som lever utan ett skyddsnät. 

Hoppets stjärna bidrar till Finlands utveckling och välstånd genom sitt samarbete med arbetskraftsmyndigheter, sociala myndigheter och organisationer inom tredje sektorn. Hoppets stjärna erbjuder sysselsättning till långtidsarbetslösa och personer som av olika orsaker hamnat snett i tillvaron. Vi vill ge människor i vår närmiljö möjlighet till en meningsfull sysselsättning.

Hjälper ni i Finlands närområden som t.ex. i Baltikum?

Ja, Hoppets stjärna ser det som viktigt att hjälpa i Finlands närområden. Hoppets stjärna bedriver socialt arbete bland barnfamiljer i östra Lettland och Litauen.  Vi hjälper ungdomar att få utbildning och delar varje år ut studiestipendier till utsatta ungdomar. Vi har ungefär 25 hjälpsändningar till Lettland och Litauen varje år.

Hur väljer ni var ni hjälper?

Följande två faktorer är de viktigaste: 

1. Stora behov av hjälp. Detta bedöms dels utgående från landets och den specifika regionens utvecklingsnivå, dels beaktar vi om det är frågan om en särskilt utsatt grupp. Exempelvis Haiti tillhör s.k. ”least developed countries” enligt internationell klassificering och där 70 % av befolkningen lever på under 1 dollar om dagen. Litauen och Lettland är EU-länder med relativt hög utvecklingsgrad, men det finns stora regionala skillnader och särskilt utsatta grupper t.ex. ensamförsörjare och personer med funktionsnedsättning. I Indien och Argentina jobbar vi med särskilt utsatta befolkningsgrupper dvs. flickor i Indien och den etniska minoriteten Toba i Argentina.

2. Pålitlig lokal samarbetspartner. För att vi ska kunna hjälpa behöver vi en lokal samarbetspartner som delar vår vision och som uppfyller de krav vi ställer. Samarbetsparten bör vara en registrerad sammanslutning/stiftelse och bör ha ett avtal med Hoppets stjärna, där det ingår krav på rapportering. Hoppets stjärna tar del av regelbundna finansiella och narrativa rapporter. Därtill har vi rätt att utföra revision.  

Vad är det bästa sättet att stöda Hoppets stjärna?

Det finns inget sätt som är ”bäst” – för att kunna bedriva långsiktigt biståndsarbete behövs olika typer av stöd.

Du kan välja att bli sponsor. Som sponsor ger du en månadsgåva med ett valfritt belopp. Vi brukar rekommendera 20-30 euro dvs. 90 cent/dag.  Sponsorer är viktiga eftersom de utgör grunden för att vi ska kunna upprätthålla vårt långsiktiga biståndsarbete.

Du kan ge en penninggåva till ett särskilt ändamål eller insamling. Du kan ge varudonationer. Allt behövs. 

Vad är ett ”projekt” egentligen?

Vårt biståndsarbete är uppbyggt kring helheter som vi benämner ”projekt”. Ett projekt kan vara en skola (t.ex. på Haiti), en hel by (t.ex. i Argentina) eller ett resurscenter (t.ex. i Indien). I projekt ingår tiotals- eller hundratals barn som tar del av stödet. På så sätt hjälper man ett helt samhälle och bidrar till att upprätthålla och utveckla undervisning, skolor och hälsovård samt bidrar till att barn och familjer får tillgång till mat och rent vatten.

Vad används sponsorstödet till?

Stödet används för skolgång, skolmaterial, lunch och grundläggande hälsovård. Till familjer ges ekonomiskt stöd som används främst för barnens skolgång.

Hur vet jag att min penninggåva når fram?

Med varje projekt har vi ett samarbetsavtal som reglerar hur stödet används. Varje projekt redovisar till Hoppets stjärna. Hoppets stjärna har egna kontaktpersoner på varje ställe där vi arbetar och vår personal gör regelbundna besök till projekten för att kontrollera arbetet.

Vad gör ni om det framkommer att stöd missbrukats? Händer det att stöd missbrukas?

Vi övervakar arbetet i samarbetsländerna på olika sätt och vi jobbar förebyggande. Om det emellertid visar sig att stödmedel använts fel eller att vår samarbetspartner brutit mot vårt samarbetsavtal vidtar Hoppets stjärna omedelbara åtgärder. I sista hand avslutas samarbetet.

Det är också viktigt att sponsorer är medvetna om att biståndsarbete bedrivs under ytterst svåra förhållanden. Om mottagarländerna skulle ha fungerande strukturer, demokrati och jämlikhet skulle Hoppets stjärna inte behövas. Det finns många orsaker till missbruk av stödmedel t.ex. är korruption oftast inbyggt i samhällsstrukturen och i många länder har man inte en tradition av god förvaltning. Det är viktigt att vi kan vara med och utveckla god förvaltningssed i de länder vi jobbar så att risken för missbruk av stödmedel minimeras. 

Vad är administrationskostnader?

Administration av projekt handlar om koordinering, planering, övervakning och kontroll. Administration är nödvändigt för att stödmedel ska användas rätt och effektivt samt för att förebygga missbruk av stödmedel. Administrationskostnader är t.ex. bokföring, revision, tillståndsavgifter från myndigheter, den arbetstid som personalen ägnar åt att kontrollera rapporter från projekten.     

Hur mycket går till administration?

I nuläget används ca 5-10 % beroende på projekt. Vi satsar på att hålla administrationskostnaderna låga, men är ändå måna om denna del av arbetet eftersom planering och kontroll av projekten innebär att vi kan trygga att pengar används rätt.

Till vem går hjälpsändningarna?

Målsättningen med hjälpsändningarna är att höja de allra fattigaste familjernas och individernas levnadsstandard och livskvalitet. På institutioner (sjukhus, skolor, barnhem) bidrar hjälpsändningarna till att underlätta arbetet för personalen och höja kvaliteten på vård och undervisning. Hoppets stjärnas hjälpsändningsverksamhet riktas främst till utsatta barnfamiljer, åldringar och funktionshindrade i Lettland och Litauen. Hjälpsändningarna tillgodoser familjers och individers basbehov. Genom den materiella hjälp vi erbjuder kan vardagen blir lättare och barnen kan hållas friskare. De som tar emot vår hjälp har inga ekonomiska möjligheter till att själva köpa sådant som kläder, skor, möbler eller husgeråd. Det finns inte heller resurser i kommunerna att ge den hjälp som behövs.

Vilka är behoven?

Hjälpsändningarna kan man stöda med penningdonationer eller genom att donera saker till oss: Kläder, skor, möbler, husgeråd, leksaker, textilier, vitvaror, arbetsredskap – allt som en familj kan tänkas behöva. Familjerna i Lettland och Litauen behöver även mat. Du kan packa matpaket och donera till oss.

Hur delas hjälpsändningsmaterialet ut?

Vi har långvarig erfarenhet av samarbete med sociala myndigheter och olika organisationer i Lettland och Litauen. I de allra flesta fall distribueras sakerna som kommit via hjälpsändningarna av lokala socialarbetare, som åker ut till familjer, åldringar och personer med funktionsnedsättning. Dessa personer känner behoven allra bäst och de gör ett mycket värdefullt arbete. Ibland sänds materialet direkt till en institution som t.ex. en skola och sakerna delas ut till skolbarnen. 

Hurdana varudonationer tar Hoppets stjärna emot?

Vi tar med tacksamhet emot saker som är hela och rena. Det vi tar emot är beroende av de behov som finns i mottagarländerna. Behoven kan variera. Generellt behövs alltid hela och rena kläder, skor, textiler, mattor och övrigt som behövs i ett hushåll såsom glas, porslin, bestick, kastruller. Beträffande donationer av möbler, vitvaror, elektronik o.d. rekommenderar vi att ni kontaktar oss. Läs mer om varudonationerna här 

Hur kan man donera?

För sakerna direkt till oss i Närpes eller till vår insamlingspunkt på Fredsgatan 20 i Vasa (Obs! För inga möbler till insamlingspunkten i Vasa). Du kan också ringa någon av våra insamlare - ladda ner listan här - och föra saker till dem. Vi kan också hämta din varudonation med vår paketbil.

I många fall avgör vi på plats och ställe ifall vi kan ta emot donationen eller inte. Exempelvis skrymmande bokhyllor eller dubbelsängar måste vi ofta tacka nej till av den enkla orsaken att dessa inte ryms hos mottagarna. Vi sänder heller inga prydnadssaker e.d. 

Varje kubik hjälpsändningsmaterial ska komma till nytta för mottagarna. Vi hoppas på er förståelse och ert samarbete i den här frågan.        

Varför säljer Hoppets stjärna donerade varor?

Hoppets stjärna driver två second hand-butiker, i Närpes och i Vasa, och säljer en del av de varor som doneras till oss. Försäljningsintäkterna är mycket viktiga för vår verksamhet. Försäljningen möjliggör hjälpsändningarna, alla transporter, lagerhållning, redskap, hyror, försäkringar, löner... För att vi ska kunna hjälpa en familj i kris, ett sjukt barn eller ett barn att gå i skola behövs pengar. Att då kunna omvandla varor till pengar genom second hand-försäljning kan vara livsavgörande! 

 

Kontaktuppgifter

Tegelbruksvägen 7A
64200 Närpes
tfn. 06 225 3698

Hoppets stjärna Second hand, Närpes
Tegelbruksvägen 7A
tfn. 040 164 6846

Hoppets stjärna Second hand, Vasa
Fredsgatan 20
tfn. 040 164 6570

CONNECT WITH US